เกี่ยวกับ tad-app
social media เพื่อเกษตรกรยุคใหม่

ติดต่อเรา

บริษัท ทัพพินทกร กรุ๊ป จำกัด

89/271 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลีใหญ่

อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สินค้าเเละบริการของเรา

TAD แอพลิเคชั่น สื่อออนไลน์ตอบโจทย์เกษตรกรไทย จับคู่ดีมานด์ซัพพลายผลิตได้ขายดี หนึ่งในโครงการชาวนา ดิจิทัล และ BCG โมเดล

TAD Application  เป็นการรวบรวมห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานในระบบกระบวนการเกษตรเข้าไว้รวมกันเพื่อเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า การค้าขายแบบไม่มีพรมแดน ที่ระบบสามารถจับคู่ความต้องการให้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร มีโครงการของภาครัฐและเอกชนส่งเสริมเกษตรกร มีแหล่งเงินทุนในการทำการเกษตรจากภาครัฐ ที่จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายผลผลิตได้โดยตรงถึงผู้บริโภคหรือตลาดผู้ส่งออก ทำให้เกิดโอกาสในด้านราคาและเวลาที่สามารถขายแบบพรีออเดอร์ สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้

TAD Application เป็นระบบที่รวบรวมห่วงโซ่ในกระบวนการเกษตรทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตามเศรษฐกิจ BCG Model เกษตรกรสามารถสร้างฟาร์มในระบบได้สามารถเสนอซื้อและขายสินค้าทางการเกษตร เอกชนสามารถสร้างร้านขายของในระบบได้สามารถเสนอซื้อและขายของได้ โดยระบบทำการจับคู่ตามความต้องการ สร้างให้เกิดการติดต่อสื่อสารการชื่อขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร และมีโครงการส่งเสริมจากทางภาครัฐและเอกชน

รวมถึงยังมีแหล่งเงินทุนในการทำการเกษตรมี contract farming ที่ดีและเป็นประโยชน์ มีข่าวสารทางการเกษตรที่เป็นประโยชน์เป็นแหล่งการเรียนรู้ และยังสามารถโพสต์รูปภาพวิดีโอสื่อสารได้แบบ Facebook ซึ่งให้บริการฟรีทั่วโลกอีกด้วย