นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
 
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ TAD Application

TAD Applicationให้ความสำคัญในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลอย่างยิ่ง จึงจัดทำ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการ ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ TAD Application ดังนั้น
ทั้งนี้ การติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์หรือเข้าใช้บริการของTAD Application ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ให้ ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
1.TAD Applicationr เป็นผู้ให้บริการเครื่องมือประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจลงขายสินค้า ทางเว็บไซต์ TAD Application มีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) เป็นต้น

เว็บไซต์ TAD Application ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บ รวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เว็บไซต์ TAD Application ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการ หรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. เว็บไซต์ TAD Application จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและอีเมลล์ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เท่านั้น
2. ทั้งนี้ การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ TAD Application ก็ได้ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ก็ได้ โดยเพียงแค่ท่านส่งความจำนงดังกล่าวมาที่ facebook ผู้พัฒนา เพื่อแจ้งให้ เว็บไซต์ TAD Application ทราบ และดำเนินการให้ตามความประสงค์ของท่าน

หรือหากท่านประสงค์ในการลบข้อมูลบัญชีของท่านบนระบบ ท่านสามารถทำได้โดย ลบข้อมูลบัญชี

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์ TAD Application จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่าง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เว็บไซต์ TAD Application จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

“คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ TAD Application ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน” ก็จะทำให้เว็บไซต์ TAD Application สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชมทั้งนี้ TAD Application จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ TAD Application  เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ TAD Application ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ TAD Application อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ TAD Application จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ เว็บไซต์ TAD Application

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เว็บไซต์ TAD Applicationยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ TAD Application ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ เว็บไซต์ TAD Application ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนเว็บไซต์