เงื่อนไขการใช้บริการ

นโยบายทางธุรกิจ

TAD Application  เป็นการรวบรวมห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานในระบบกระบวนการเกษตรเข้าไว้รวมกันเพื่อเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า การค้าขายแบบไม่มีพรมแดน ที่ระบบสามารถจับคู่ความต้องการให้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร มีโครงการของภาครัฐและเอกชนส่งเสริมเกษตรกร มีแหล่งเงินทุนในการทำการเกษตรจากภาครัฐ ที่จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายผลผลิตได้โดยตรงถึงผู้บริโภคหรือตลาดผู้ส่งออก ทำให้เกิดโอกาสในด้านราคาและเวลาที่สามารถขายแบบพรีออเดอร์ สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้

TAD Application เป็นระบบที่รวบรวมห่วงโซ่ในกระบวนการเกษตรทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตามเศรษฐกิจ BCG Model เกษตรกรสามารถสร้างฟาร์มในระบบได้สามารถเสนอซื้อและขายสินค้าทางการเกษตร เอกชนสามารถสร้างร้านขายของในระบบได้สามารถเสนอซื้อและขายของได้ โดยระบบทำการจับคู่ตามความต้องการ สร้างให้เกิดการติดต่อสื่อสารการชื่อขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร และมีโครงการส่งเสริมจากทางภาครัฐและเอกชน

รวมถึงยังมีแหล่งเงินทุนในการทำการเกษตรมี contract farming ที่ดีและเป็นประโยชน์ มีข่าวสารทางการเกษตรที่เป็นประโยชน์เป็นแหล่งการเรียนรู้ และยังสามารถโพสต์รูปภาพวิดีโอสื่อสารได้แบบ Facebook ซึ่งให้บริการฟรีทั่วโลกอีกด้วย

 

ข้อตกลงการใช้เครดิต

  1. กรณีการใช้งานเครดิต/เหรียญ สามารถใช้งานได้จนกว่าลูกค้าจะทำการยกเลิกบัญชีใช้งาน
  2. กรณีการใช้เครดิต ห้ามมิให้มีการโอนเหรียญ/เครดิตไปสู่บัญชีผู้ใช้รายอื่น โดยผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานเหรียญ/เครดิตได้เพียงบัญชีของตนเองเท่านั้น
  3. กรณีลูกค้าชำระเงินหรือเเลกเปลี่ยนเครดิต/เหรียญเข้ามาเเล้ว จะไม่สามารถโอน/ถอนหรียญแลกเปลี่ยนเครดิต/เหรียญ เป็นเงินสดได้
  4. เครดิต/เหรียญจะต้องถูกใช้งานภายใต้เว็บไซต์ที่ร้านค้าสมัครมาเท่านั้น

 

 

นโยบายการคืนเงิน (REFUND POLICY)
การคืนเงิน
บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการ ตามรายละเอียดของบริการที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ โดยจะคืนเงินให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาการคืนเงิน
กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง อินเตอร์เน็ตเเบงค์กิ้ง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-7 วันทำการ
 

นโยบายการยกเลิก
กรณีที่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่ได้ ?
  • ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว